English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FASST Training


Бизнис планирање за социјална земјоделство
Бизнис планирање

Бизнис план е формална изјава за деловни цели, причини за нивна реализација и планови за нивно постигнување. Исто така, може да содржи информации за организацијата или тимот што се обидува да ги достигне тие цели. Потребни се писмени би...
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Бизнис планирање

Бизнис план е формална изјава за деловни цели, причини за нивна реализација и планови за нивно постигнување. Исто така, може да содржи информации за организацијата или тимот што се обидува да ги достигне тие цели. Потребни се писмени би...
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Бизнис планирање. Основи на бизнис менаџмент

Бизнис план е формална изјава за деловни цели, причини за нивна реализација и планови за нивно постигнување. Исто така, може да содржи информации за организацијата или тимот што се обидува да ги достигне тие цели. Потребни се писмени би...
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Бизнис планирање. Следење во имплементацијата на бизнис план

Бизнис план е формална изјава за деловни цели, причини за нивна реализација и планови за нивно постигнување. Исто така, може да содржи информации за организацијата или тимот што се обидува да ги достигне тие цели. Потребни се писмени би...
Вмрежување за социјално земјоделство
Видливост на социјална земјоделство
Видливост, Вмрежување, Маркетинг и Односи со јавност во социјалното земјоделство

Во овој курс ќе ве воведеме во 4 основни концепти за социјално земјоделство, односно видливост, вмрежување, маркетинг и односи. Ќе презентираме неколку совети за да добиете поголема видливост во мрежата и соодветно да ја менаџирате ваша...
Иницијативи за социјално земјоделство
Градење на капацитети во социјалното земјоделство

Социјалното земјоделство е алатка со која можете да достигнете повеќе сектори на општеството, со тоа што ќе можете да се прилагодите на секој од нив за да постигнете конкретни цели....
Иницијативи за социјално земјоделство
Европа за граѓаните

Две тематски полиња: 1- Европско сеќавање - Поддржува активности за подигање на свеста за меморија, заедничка историја, вредности и цели на ЕУ 2- Демократско ангажирање и граѓанско учество - охрабрува демократско и граѓанско уче...
Иницијативи за социјално земјоделство
Еразмус +

Програмата Еразмус + ги опфаќа следните тематски области: • Образование и обука на сите нивоа во перспектива за доживотно учење, вклучувајќи го и училишното образование, високото образование, меѓународното повисоко образование и стручна...
Видливост на социјална земјоделство
ИКТ вештини во социјалното земјоделство

Во овој курс, ќе воведеме некои основни ИКТ вештини за социјално земјоделство и ќе научиме како да изградиме веб-страница и како да управуваме со социјалните медиуми. Ќе дадеме вовед за работа во Клауд и конечно ќе претставиме некои инт...
Преглед на социјалното земјоделство
Како да се управува со социјалното земјоделство водејќи се според двојниот предизвик на социјалната инклузија и економската еманц

Целта на курсот е да ги презентира концептите / идејата за социјално вклучување и економско зајакнување, како и улогата на двата концепта за развој и имплементација на различни програми и проекти од областа на социјалното земјоделство. ...
Преглед на социјалното земјоделство
Видливост на социјална земјоделство
Комуникација во социјалнотo земјоделство

Комуникација во контекст на вработување со оглед директна интеракција или посредувани ситуации...
Преглед на социјалното земјоделство
ОПШТ ПРЕГЛЕД НА СОЦИЈАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Целта на овој предмет е да се претстави општиот концепт на социјално земјоделство. Ги испитува различните начини на дефинирање на концептот, како и нивните заеднички карактеристики. Главните придобивки од социјалното земјоделство и пред...
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Планирање и Распоредување на Иницијативи за ефективно Социјално Земјоделство Секција 1.1 Планирање на активности

Целта на овој модул е да презентира индикации за планирање на ефективни иницијативи за социјално земјоделство. Опишани се главните аспекти на планирањето и оперативните активности, фокусирајќи се на субјектите на социјалното земјоделств...
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Планирање и Распоредување на Иницијативи за ефективно Социјално Земјоделство Секција 1.2 Оперативни фази

Целта на овој модул е да презентира индикации за планирање на ефективни иницијативи за социјално земјоделство. Опишани се главните аспекти на планирањето и оперативните активности, фокусирајќи се на субјектите на социјалното земјоделств...
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Планирање и Распоредување на Иницијативи за ефективно Социјално Земјоделство Секција 1.3 Евалуација на активности

Целта на овој модул е да презентира индикации за планирање на ефективни иницијативи за социјално земјоделство. Опишани се главните аспекти на планирањето и оперативните активности, фокусирајќи се на субјектите на социјалното земјоделств...
Иницијативи за социјално земјоделство
Правда

Програмата за правда предвидува четири приоритетни области: - Судска соработка - Судска обука - Пристап до правда - Иницијативи за политика за лекови...
Иницијативи за социјално земјоделство
Програма за право, еднаквост и државјанство

Приоритетни области на Програмата за правата, еднаквоста и државјанството се: • Недискриминација •Расизам, ксенофобија, хомофобија и други форми на нетолеранција • Права на лица со посебни потреби • Еднаквост меѓу жените и мажите • Наси...
Социјално земјоделство и рурални вештини
Социјално земјоделство и Рурални вештини Секција 1.1 Зелените активности

Целта на овој модул е да ги илустрира различните видови на земјоделски активности и причините за нивното усвојување во проекти за социјално земјоделство. Ќе биде презентиран и случајот на Кооперативата Сан Микеле Арканџело и активностит...
Социјално земјоделство и рурални вештини
Социјално земјоделство и Рурални вештини Секција 1.2

Целта на овој модул е да ги илустрира различните видови на земјоделски активности и причините за нивното усвојување во проекти за социјално земјоделство. Ќе биде презентиран и случајот на Кооперативата Сан Микеле Арканџело и активностит...
Социјално земјоделство и рурални вештини
Социјално земјоделство и Рурални вештини Секција 1.3 Организација на работата

Целта на овој модул е да ги илустрира различните видови на земјоделски активности и причините за нивното усвојување во проекти за социјално земјоделство. Ќе биде презентиран и случајот на Кооперативата Сан Микеле Арканџело и активностит...
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Техники во проектен менаџмент. Вовед во проектен менаџмент

Управувањето со проекти е практика на иницирање, планирање, извршување, контролирање и затворање на работата на тимот за постигнување на специфични цели и исполнување на специфични критериуми за успех во определеното време. Проектот е п...
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Техники во проектен менаџмент. Управување со проектен циклус

Управувањето со проекти е практика на иницирање, планирање, извршување, контролирање и затворање на работата на тимот за постигнување на специфични цели и исполнување на специфични критериуми за успех во определеното време. Проектот е п...
Преглед на социјалното земјоделство
Финансиско управување во социјалните фарми

Финансиското управување е витална активност во која било организација. Тоа е идеална пракса за следење на финансиските активности на организацијата, како што се набавка на средства, користење на средства, сметководство, плаќања, проценк...
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Централизирани програми на ЕУ за социјално земјоделство 1

Модулот има за цел да обезбеди краток вовед во стратегијата Европа 2020, преглед на можностите за финансирање на ЕУ со посебен акцент на централизирани програми на ЕУ за социјално земјоделство....
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Централизирани програми на ЕУ за социјално земјоделство 2

Модулот има за цел да обезбеди краток вовед во стратегијата Европа 2020, преглед на можностите за финансирање на ЕУ со посебен акцент на централизирани програми на ЕУ за социјално земјоделство....
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Централизирани програми на ЕУ за социјално земјоделство 3

Модулот има за цел да обезбеди краток вовед во стратегијата Европа 2020, преглед на можностите за финансирање на ЕУ со посебен акцент на централизирани програми на ЕУ за социјално земјоделство....