English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FASST Training


Бизнис планирање за социјална земјоделство
Бизнис планирање

Бизнис план е формална изјава за деловни цели, причини за нивна реализација и планови за нивно постигнување. Исто така, може да содржи информации за организацијата или тимот што се обидува да ги достигне тие цели. Потребни се писмени би...
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Бизнис планирање

Бизнис план е формална изјава за деловни цели, причини за нивна реализација и планови за нивно постигнување. Исто така, може да содржи информации за организацијата или тимот што се обидува да ги достигне тие цели. Потребни се писмени би...
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Бизнис планирање. Основи на бизнис менаџмент

Бизнис план е формална изјава за деловни цели, причини за нивна реализација и планови за нивно постигнување. Исто така, може да содржи информации за организацијата или тимот што се обидува да ги достигне тие цели. Потребни се писмени би...
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Бизнис планирање. Следење во имплементацијата на бизнис план

Бизнис план е формална изјава за деловни цели, причини за нивна реализација и планови за нивно постигнување. Исто така, може да содржи информации за организацијата или тимот што се обидува да ги достигне тие цели. Потребни се писмени би...
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Планирање и Распоредување на Иницијативи за ефективно Социјално Земјоделство Секција 1.1 Планирање на активности

Целта на овој модул е да презентира индикации за планирање на ефективни иницијативи за социјално земјоделство. Опишани се главните аспекти на планирањето и оперативните активности, фокусирајќи се на субјектите на социјалното земјоделств...
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Планирање и Распоредување на Иницијативи за ефективно Социјално Земјоделство Секција 1.2 Оперативни фази

Целта на овој модул е да презентира индикации за планирање на ефективни иницијативи за социјално земјоделство. Опишани се главните аспекти на планирањето и оперативните активности, фокусирајќи се на субјектите на социјалното земјоделств...
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Планирање и Распоредување на Иницијативи за ефективно Социјално Земјоделство Секција 1.3 Евалуација на активности

Целта на овој модул е да презентира индикации за планирање на ефективни иницијативи за социјално земјоделство. Опишани се главните аспекти на планирањето и оперативните активности, фокусирајќи се на субјектите на социјалното земјоделств...
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Техники во проектен менаџмент. Вовед во проектен менаџмент

Управувањето со проекти е практика на иницирање, планирање, извршување, контролирање и затворање на работата на тимот за постигнување на специфични цели и исполнување на специфични критериуми за успех во определеното време. Проектот е п...
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Техники во проектен менаџмент. Управување со проектен циклус

Управувањето со проекти е практика на иницирање, планирање, извршување, контролирање и затворање на работата на тимот за постигнување на специфични цели и исполнување на специфични критериуми за успех во определеното време. Проектот е п...
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Централизирани програми на ЕУ за социјално земјоделство 1

Модулот има за цел да обезбеди краток вовед во стратегијата Европа 2020, преглед на можностите за финансирање на ЕУ со посебен акцент на централизирани програми на ЕУ за социјално земјоделство....
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Централизирани програми на ЕУ за социјално земјоделство 2

Модулот има за цел да обезбеди краток вовед во стратегијата Европа 2020, преглед на можностите за финансирање на ЕУ со посебен акцент на централизирани програми на ЕУ за социјално земјоделство....
Бизнис планирање за социјална земјоделство
Централизирани програми на ЕУ за социјално земјоделство 3

Модулот има за цел да обезбеди краток вовед во стратегијата Европа 2020, преглед на можностите за финансирање на ЕУ со посебен акцент на централизирани програми на ЕУ за социјално земјоделство....