English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FASST Training


Business planning for Social farming
Бизнес планиране

Бизнес планът е формално изложение на бизнес целите, причините, поради които те са постижими и плановете за постигането им. Той може да съдържа и основна информация за организацията или екипа, които се опитват да постигнат тези цели. Пи...
Business planning for Social farming
Бизнес планиране 2

Бизнес планът е формално изложение на бизнес целите, причините, поради които те са постижими и плановете за постигането им. Той може да съдържа и основна информация за организацията или екипа, които се опитват да постигнат тези цели. Пи...
Business planning for Social farming
Бизнес планиране 3

Бизнес планът е формално изложение на бизнес целите, причините, поради които те са постижими и плановете за постигането им. Той може да съдържа и основна информация за организацията или екипа, които се опитват да постигнат тези цели. Пи...
Business planning for Social farming
Бизнес планиране 4

Бизнес планът е формално изложение на бизнес целите, причините, поради които те са постижими и плановете за постигането им. Той може да съдържа и основна информация за организацията или екипа, които се опитват да постигнат тези цели. Пи...
Networking for Social farming
Social farming visibility
Видимост, работа в мрежа, маркетинг и връзки с обществеността за социално земеделие

В този курс ще въведем 4 основни понятия за социалното земеделие, а именно Видимост, изграждане на мрежи, маркетинг и връзки с обществеността за социално земеделие. Ще Ви предложим някои съвети, за да получите по-голяма видимост в мрежа...
Social farming initiatives
Европа за гражданите

Две тематични области: 1 - Европейската памет - Подкрепяне на действия за повишаване на осведомеността за паметта, споделената история, ценностите и целите на ЕС 2- Демократичен ангажимент и гражданско участие - насърчава демократ...
Social farming initiatives
Еразмус+

Програмата "Еразъм +" обхваща следните тематични области: - Образование и обучение на всички нива в перспективата на ученето през целия живот, включително училищното образование, висшето образование, международните висши училища, об...
Social farming visibility
ИКТ грамотност, умения за социално земеделие

В този курс ще ви представим някои основни ИКТ умения за социалното земеделие и ще се научим как да изграждаме уеб сайт и как да управляваме социалните медии. Ще ви предоставим някои насоки за съхранението в облака, а накрая ще ви предс...
Social farming initiatives
Изграждане на капацитет за социално земеделие

Социалното земеделие е инструмент с който можете да достигнете до множеството сектори на обществото, като може да се приспособите към всеки от тях с цел постигането на конкретни цели....
Overview on social farming
Как да управляваме социалното земеделие с двойното предизвикателство за социално включване и икономическо овластяване

Целта на курса е да представи концепциите за социално включване и икономическо овластяване, както и тяхната роля при разработване и изпълнение на различни програми и проекти в областта на социалното фермерство. Разкрити са възможности з...
Overview on social farming
ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНОТО ФЕРМЕРСТВО

Целта на курса е да представи общата концепция за социално фермерство. В тази връзка е разгледано разнообразието от дефиниции на понятието, както и допирните точки между тях. Представено е значението на концепцията и ползите, които тя г...
Business planning for Social farming
Планиране и внедряване на ефективни инициативи за социално земеделие

Целта на този модул е да представи указания за планиране на ефективни инициативи за социално земеделие. Разглеждат се основните аспекти на планирането и оперативните дейности, насочени към социалното земеделие и работната група. Впослед...
Business planning for Social farming
Планиране и внедряване на ефективни инициативи за социално земеделие Раздел 1.1 Планиране на дейностите

В тази част са представени някои предложения за планиране на ефективни инициативи за социално земеделие. Целта е да се опишат основните аспекти на планирането и оперативните дейности, като се акцентира върху темите на социалното земедел...
Business planning for Social farming
Планиране и внедряване на ефективни инициативи за социално земеделие Раздел 1.2 Оперативни фази

Целта на този модул е да представи указания за планиране на ефективни инициативи за социално земеделие. Разглеждат се основните аспекти на планирането и оперативните дейности, насочени към социалното земеделие и работната група. Впослед...
Social farming initiatives
Правосъдие

The overall objective of the programme is to contribute to the further development of a European area of justice based on mutual recognition. The specific objectives of the Justice programme are: • facilitate and support judici...
Social farming initiatives
Програма за правата, равенството и гражданството

Приоритетни области на Програмата за правата, равенството и гражданството: • Недискриминация • Расизъм, ксенофобия, хомофобия и други форми на нетолерантност • Права на хората с увреждания • Равенство между жените и мъжете • Н...
Social farming and rural skills
Социално земеделие и селскостопански умения Раздел 1.1 Зелените дейности

Целта на този модул е да илюстрира различните видове селскостопански дейности и причините за тяхното приемане в проектите за социално земеделие. Ще бъде представен и случаят на кооперацията “San Michele Arcangelo” и дейностите, извършв...
Social farming and rural skills
Социално земеделие и селскостопански умения Раздел 1.3 Организация на работата

Целта на този модул е да илюстрира различните видове селскостопански дейности и причините за тяхното приемане в проектите за социално земеделие. Ще бъде представен и случаят на кооперацията “San Michele Arcangelo” и дейностите, извършв...
Social farming and rural skills
Социалното земеделие и селскостопанските умения РАЗДЕЛ 1.2 Опитът на Сан Микеле Архангело

Целта на този модул е да илюстрира различните видове селскостопански дейности и причините за тяхното приемане в проектите за социално земеделие. Ще бъде представен и случаят на кооперацията “San Michele Arcangelo” и дейностите, извършв...
Business planning for Social farming
Техники за управление на проекти

Управлението на проекти е практиката да се инициира, планира, изпълнява, контролира и приключва работата на даден екип, за да бъдат постигнати конкретни цели и да се постигне изпълнение на определени критерии за успех в определен момент...
Business planning for Social farming
Техники за управление на проекти 2

Управлението на проекти е практиката да се инициира, планира, изпълнява, контролира и приключва работата на даден екип, за да бъдат постигнати конкретни цели и да се постигне изпълнение на определени критерии за успех в определен момент...
Overview on social farming
Финансово управление в социалното земеделие

Финансовото управление е жизненоважна дейност във всяка организация. Това е една идеална практика за наблюдение на финансовата дейност на организацията, като например осигуряване на средства, използване на средства, счетоводство, плащан...
Business planning for Social farming
Централизирани програми на ЕС за социално земеделие

Целта на модула е да предостави кратко въведение в стратегията "Европа 2020" - общ преглед на възможностите за финансиране от ЕС, със специален акцент върху централизираните програми на ЕС за социално земеделие. ...
Overview on social farming
Social farming visibility
Централизирани програми на ЕС за социално земеделие

Целта на модула е да предостави кратко въведение в стратегията "Европа 2020" - общ преглед на възможностите за финансиране от ЕС, със специален акцент върху централизираните програми на ЕС за социално земеделие. ...
Business planning for Social farming
Централизирани програми на ЕС за социално земеделие 1

Целта на модула е да предостави кратко въведение в стратегията "Европа 2020" - общ преглед на възможностите за финансиране от ЕС, със специален акцент върху централизираните програми на ЕС за социално земеделие. ...
Business planning for Social farming
Централизирани програми на ЕС за социално земеделие 3

Целта на модула е да предостави кратко въведение в стратегията "Европа 2020" - общ преглед на възможностите за финансиране от ЕС, със специален акцент върху централизираните програми на ЕС за социално земеделие. ...