English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FASST Training


Overview on social farming
Как да управляваме социалното земеделие с двойното предизвикателство за социално включване и икономическо овластяване

Целта на курса е да представи концепциите за социално включване и икономическо овластяване, както и тяхната роля при разработване и изпълнение на различни програми и проекти в областта на социалното фермерство. Разкрити са възможности з...
Overview on social farming
ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНОТО ФЕРМЕРСТВО

Целта на курса е да представи общата концепция за социално фермерство. В тази връзка е разгледано разнообразието от дефиниции на понятието, както и допирните точки между тях. Представено е значението на концепцията и ползите, които тя г...
Overview on social farming
Финансово управление в социалното земеделие

Финансовото управление е жизненоважна дейност във всяка организация. Това е една идеална практика за наблюдение на финансовата дейност на организацията, като например осигуряване на средства, използване на средства, счетоводство, плащан...
Overview on social farming
Social farming visibility
Централизирани програми на ЕС за социално земеделие

Целта на модула е да предостави кратко въведение в стратегията "Европа 2020" - общ преглед на възможностите за финансиране от ЕС, със специален акцент върху централизираните програми на ЕС за социално земеделие. ...