English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FASST Project

Целта на FASST е да ја унапреди ефективноста на социјалното земјоделство на систематски и практични нивоа преку развивање на конкретна и релевантна обука за секторот (даватели на услуги и социјални фармери), да реализира обуки за да ја потврди неговата релевантност и точност, да развие систем на одржливост, вклучување на родовите аспекти во главните политики и преземање на обуките преку Платформата за ООР надвор од кофинансирањето на ЕК.

FASST (Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale) ќе развие отворени образовни ресурси за социјално земјоделство (ОТВОРЕНО и бесплатна достапна обука). Социјалното земјоделство (СЗ) е практика на користење фармерство и земјоделство за да се обезбедат образовни услуги и социјална заштита на ранливите групи, како лица со инвалидност (ментални и физички), луѓе со зависност (алкохол, дрога, коцкање), стари лица, осуденици итн.