English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FASST Assessment

Download IO2 Final Report


The survey is officialy FASST

Прашање 1:
Ве молиме дефинирајте ја вашата организација
a. Социјално земјоделски претприемач
b. Иден социјално земјоделски претприемач
c. Здружение за социјално земјоделство
d. Тренер за социјално земјоделство
e. Фацилитатор за социјално земјоделство
f. Друго (Ве молиме наведете):
Прашање 2:
Дали сте биле вклучени во било каква обука во последните 12 месеци?
a. Да
b. Не (Ве молиме одете на прашање 4)
Прашање 3:
Ве молиме наведете ги темите на кои работевте во текот на обуката/те во последните 12 месеци, рангирајќи ја важноста, односно "а" како најважна:
a.

b.

c.

d.

Прашање 4:
Основна причина/и поради која не сте учествувале во обуки
1 Најрелевантно2 Повеќе релевантно3 Помалку релевантно4 Најмалку релевантно5 Не се применува
1. Ограничен број на обуки понуден во мојата област
2. Понудените обуки нерелевантни за Социјално Земјоделство
3. Директни трошоци/надоместоци премногу високи
4. Индиректни трошоци премногу високи; пр. Загуба на време од страна на персоналот
5. Обуката не одговара за Социјално Земјоделство
6. Обуката не одговара за start-up за Социјално Земјоделство
7. Несоодветен метод за спроведување на обука
8. Друго 1 (Наведете)
9. Друго 2 (Наведете)
Прашање 5:
Ве молиме, наведете кои се најрелевантните теми за обука кои ќе ви помогнат да се вклучите во социјалното земјоделство и / или да го одржите социјалното земјоделство на системско ниво. (Квадратчињата за теми кои не се релевантни за вас оставете ги ПРАЗНИ)
Теми за обука Релевантни теми за обука
1. ЕУ програми за Социјално Земјоделство
2. Финансиски менаџмент во Социјалното Земјоделство
3. Техники на управување со проект во Семејното Земјоделство
4. Вмрежување и Фандрејзинг за Социјално Земјоделство
5. Социјално Земјоделство и Рурални Вештини
6. Планирање и распределување на ефективни Социјални Земјоделски иницијативи
7. Градење на капацитети во Социјално Земјоделство
8. Алатки и ресурси за социјално земјоделство: бизнис планирање, видливост, вмрежување, маркетинг и односи со јавноста
9. Општ преглед на социјално земјоделство
10. ИКТ вештини во Социјалното Земјоделство
11. Како да се работи во Социјалното Земјоделство со двојниот предизвик за социјално вклучување и економско зајакнување
12. Друго (Наведете)
13. Друго (Наведете)
Прашање 6:
Ве молиме наведете други прашања за обуката кои според вашето мислење треба да се сметаат како поддршка за градење на капацитети на социјалното земјоделство.
Прашање 7:
Ве молиме да предложите како да се подобри обуката, вклучувајќи средства за испорака (лице в лице, интернет, работилници и сл.) кои според вашето мислење треба да се сметаат како зајакнувачи на обуката за Социјално Земјоделство.
За пополнувачот (доколку сака да даде податоци):
Име на лицето (по избор):
Име на организацијата (по избор):
Вид на организациија:
Јавна
Приватна
Трет сектор
Друго (Ве молиме наведете)   
Во случај да сакате да бидете информирани за Проектот:
E-mail:
* * * Крај на истражувањето * * *
Ви благодариме на одвоеното време!
Ви благодариме на одвоеното време!:
Локација:
Вид на интервју:
Лице-в-лице
Телефон/Skype
eMail
Друго   
Забелешки: Забележете ги сите информации, мислења, сугестии или критики релевантни за обуката за Социјално Земјоделство што не се опфатени во прашалникот.