English  Italian  Spanish  Macedonian  Bulgarian   

FASST АНКЕТА

Download IO2 Final Report


The survey is officialy FASST

Въпрос 1:
Моля, дефинирайте Вашата организация
a. Социален предприемач
b. Бъдещ социален предприемач
c. Лице/асоциация по социално фермерство
d. Обучаващ по социално фермерство
e. Посредник по социално фермерство
f. Друго (моля, уточнете):
Въпрос 2:
Били ли сте ангажирани с обучение през последните 12 месеца?
a. Да
b. Не (моля, преминете на въпрос 4)
Въпрос 3:
Моля, посочете темата (темите), заради които сте се включили в обучението през последните 12 месеца, класифицирайки ги по важност, започвайки от „а“ като най-важната:
a.

b.

c.

d.

Въпрос 4:
Основна/и причина/и да не участвате в обучение.
1 Най-приложимо2 По-приложимо 3 По-малко приложимо4 Най-неприложимо5 Неприложимо
1. Ограничено обучение, предлагано в моята сфера
2. Предлагано обучение, несвързано със социално фермерство
3. Прекалено високи преки разходи/такси/цени за обучението
4. Прекалено високи непреки разходи, например: загуба на времето на персонала
5. Обучение неподходящо за социално фермерство
6. Обучение неподходящо за започване на социално фермерство
7. Неподходящ метод на представяне на обучението
8. Друго 1 (моля, уточнете)
9. Друго 2 (моля, уточнетe)
Въпрос 5:
Моля, посочете кои са най-подходящите теми за обучение, които биха Ви помогнали да се включите в социално фермерство и / или да поддържате социално фермерство на системно ниво. (Оставете полетата с теми, които не са от значение за вас ПРАЗНИ)
Теми на обучение Подходящи теми на обучение
1. Централизирани програми на ЕС за социално фермерство
2. Финансово управление на социалното фермерство
3. Техники за управление на проекти за социално фермерство
4. Свързване в мрежи и набиране на средства за социално фермерство
5. Социално фермерство и умения за селски райони
6. Планиране и внедряване на ефективни инициативи за социално фермерство
7. Изграждане на капацитет за социално фермерство
8. Инструментариум и ресурси за социално фермерство: бизнес планиране, видимост, работа в мрежа, маркетинг и връзки с обществеността
9. Общ преглед на социалното фермерство
10. Компютърни и информационни умения за социално фермерство
11. Как да се управлява социалното фермерство с двойното предизвикателство за социално приобщаване и икономическо овластяване
12. Друго (моля, уточнете)
13. Друго (моля, уточнете)
Въпрос 6:
Моля, предложете други въпроси, свързани с обучението, които по Ваше мнение трябва да представляват подкрепа за изграждането на капацитета на социалното фермерство
Въпрос 7:
Моля, предложете подобрения в обучението, включително средства за предоставяне (лице в лице, онлайн, работни срещи и т.н.), които по Ваше мнение следва да подсилят обучението по социално фермерство.
За отговaрящия
Име на лицето (незадължително):
Име на организацията (незадължително):
Вид на орагнизацита:
Публична
Частна
Трети сектор
Друго (моля, уточнете)   
Ако желаете да бъдете информирани относно проекта:
Имейл:
* * * Край на проучването * * *
Благодарим Ви за отделеното време!
За интервюиращия:
Място:
Вид на интервюто:
Лице в лице
По телефон/Скайп
Имейл
Друго   
Забележки: Обърнете внимание на всякаква информация, мнение, предложение или критика, свързани с обучението по социално фермерство, които не са включени в анкетата.